0967701313 - 

(Đăng lúc: 09/09/2020 03:49:03 PM)
Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi được quy định tại Quyết định số 2927/QĐ-SYT ngày 28/12/2018 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cụ thể:

1.2.1. Chức năng:

BVĐK tỉnh Quảng Ngãi có chức năng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhân dân một số tỉnh lân cận và người nước ngoài khi có nhu cầu; khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cán bộ; tổ chức nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và chỉ đạo tuyến về lĩnh vực chuyên môn của bệnh viện theo sự phân công của cấp có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

1.2.2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng chiến lược: Quy hoạch tổng thể phát triển của bệnh viện qua từng giai đoạn và kế hoạch hoạt động hằng năm của bệnh viện, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

b) Tổ chức cung cấp dịch vụ: KCB theo đúng phạm vi chuyên môn trong giấy phép hoạt động của bệnh viện và quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật; áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong hoạt động KCB; nghiên cứu, áp dụng, mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động KCB theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

c) Thực hiện việc quản lý, theo dõi đối tượng, khám và điều trị bệnh; tổ chức khám và phân loại sức khỏe hàng năm cho các đối tượng:

- Cán bộ lão thành cách mạng, Tiền khởi nghĩa;

- Cán bộ hưu trí diện Trung ương quản lý;

- Cán bộ đương chức diện Trung ương quản lý;

- Cán bộ hưu trí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

- Cán bộ đương chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

d) Tổ chức tốt việc khám, chữa bệnh cho cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cán bộ thuộc diện khám, chữa bệnh ban đầu theo quy định; Bố trí Bác sĩ giỏi để khám, chữa bệnh phù hợp, có cơ chế ưu tiên trong thực hiện quy trình khám, chữa bệnh cho cán bộ diện Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu; Quan tâm, theo dõi sát diễn biến bệnh của một số cán bộ nguyên là lãnh đạo cao cấp của tỉnh, thăm khám và cấp phát thuốc tại nhà khi có yêu cầu.

đ) Xây dựng Quy chế thăm, khám cho cán bộ theo Quy định số 121-QĐ/TW ngày 25/01/2018 của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh.

e) Nghiên cứu khoa học (NCKH): Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật mới, phương pháp mới trong KCB; tham gia nghiên cứu những vấn đề liên quan đến sức khỏe người dân tại địa phương và trong cả nước; thực hiện dịch vụ khoa học theo quy định của pháp luật.

g) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế: Là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế cho các chuyên ngành đã được quy định; Đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức trong bệnh viện và các cơ sở y tế khác khi có nhu cầu; Đào tạo và tham gia đào tạo sinh viên, thực tập sinh và nghiên cứu sinh đến học tập và nghiên cứu tại bệnh viện; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng viên chức y tế và chỉ đạo tuyến về lĩnh vực chuyên môn của bệnh viện đối với các bệnh viện tuyến dưới theo sự phân công của cấp có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

h) Chỉ đạo tuyến: Tham gia hệ thống mạng lưới các cơ sở KCB về lĩnh vực theo phân cấp; Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến trước; Tham gia hỗ trợ tuyến trước triển khai chương trình, dự án y tế liên quan; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở Y tế.

i) Quản lý công chức, viên chức của bệnh viện: Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ viên chức của bệnh viện đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp, cơ cấu theo độ tuổi và giới, đạt chuẩn về trình độ đào tạo; tham gia vào quá trình điều động, luân chuyển, biệt phái, luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề trong bệnh viện của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Việc quản lý viên chức của bệnh viện được thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức do UBND tỉnh ban hành và các quy định pháp luật có liên quan.

k) Quản lý tài chính: Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực của bệnh viện theo quy định của pháp luật; sử dụng nguồn thu từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng phạm vi hoạt động của bệnh viện, chi trả lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm cho viên chức của bệnh viện theo quy định của pháp luật.

l) Phòng, chống dịch bệnh: Thường xuyên phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện truyền thông, giáo dục sức khoẻ, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt; Tham gia phòng, chống dịch; khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ.

m) Hợp tác quốc tế: Chủ động thiết lập quan hệ, hợp tác về KCB, cung cấp trang thiết bị, đào tạo, NCKH với các nước và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật; Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài kể cả các tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật; Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; mời chuyên gia người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo sự phân công, chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế.

n) Quản lý đơn vị: Thực hiện tốt 5 quản lý (kế hoạch, kỹ thuật, lao động, tài sản, tài chính); Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị theo quy định của pháp luật; Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức; Thực hiện chủ trương xã hội hoá ngành y tế của Đảng và Nhà nước; huy động nguồn vốn trong xã hội nhằm đầu tư, nâng cấp bệnh viện đúng pháp luật.

o) Một số nhiệm vụ khác: Thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương; Thực hiện mọi chỉ tiêu kế hoạch được Nhà nước giao, đảm bảo hoàn thành tốt cả về số lượng và chất lượng; Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

1.2.3. Quyền hạn:

a) Bệnh viện được quyền đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ công tác chuyên môn và các công tác khác theo quy định của pháp luật; được đưa ra những kết luận khoa học làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng xem xét, xử lý và ứng dụng thực tiễn.

b) Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị của bệnh viện theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa và bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

c) Phối hợp với tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

d) Tự đánh giá chất lượng và chịu sự kiểm định chất lượng dịch vụ KCB theo quy định của pháp luật; xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng của bệnh viện; tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ KCB do bệnh viện cung cấp.

đ) Bệnh viện được quyền tự chủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định và phân cấp của UBND tỉnh, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Sở Y tế và trước pháp luật về hoạt động của mình.

e) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Tin xem nhiều

Video

Chỉ đường


Hình ảnh hoạt động

Fanpage Facebook

Thăm dò ý kiến

Ông (Bà) có hài lòng sau khi đăng ký khám bệnh không?
Có, tôi hài lòng.
Không được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng
Thủ tục rườm rà, phức tạp
Không hài lòng về thái độ giao tiếp của nhân viên y tế.
Ý kiến khác