0967701313 - 

(Đăng lúc: 14/01/2022 10:00:30 PM)
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

              1. Tên phòng: Tài chính-Kế toán.

2. Liên hệ: Tầng 1 - Khu nhà C - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

3. Tổ chức nhân sự:

- Trưởng phòng: Thạc sĩ Đoàn Thị Xuân Mỹ

- Phó Trưởng phòng: Thạc sĩ Trần Thị Minh Huyền

- Cử nhân Đại học: 22

- Cử nhân Cao đẳng: 02

- Trung cấp: 01

4. Chức năng, nhiệm vụ

4.1. Chức năng

          Phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

Tham mưu giúp Giám đốc trong việc thực hiện chức năng quản lý tài chính, hạch toán kế toán, thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế, kiểm soát hoạt động tài chính kế toán tại Bệnh viện. 

Quản lý, sử dụng và kiểm soát các nguồn kinh phí sự nghiệp y tế của Bệnh viện và các nguồn kinh phí khác.

          4.2. Nhiệm vụ

Căn cứ vào chế độ, chính sách, quy định hiện hành, phòng Tài chính-Kế toán tham mưu lập, phân bổ dự toán ngân sách; xây dựng kế hoạch thu-chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện dự toán theo đúng quy định.

Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, theo dõi tình hình xuất nhập hàng hóa, vật tư, tài sản, công cụ dụng cụ, … chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu-chi của Bệnh viện.

Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán.

Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tài chính của Bệnh viện.

5. Mục tiêu hoạt động:

Quản lý nguồn tài chính của đơn vị.

Cung cấp thông tin về tình hình tài chính cho Lãnh đạo.

Thu thập, ghi chép, xử lý các chứng từ thanh toán và thu các khoản phải thu.

Thanh toán đúng thời hạn.

Thực hiện chế độ, chính sách tài chính, kế toán tại cơ quan theo quy định, quyết toán thu-chi ngân sách năm, xây dựng kế hoạch thu-chi ngân sách năm kế tiếp. Theo dõi, kê khai, thanh toán kịp thời các chế độ cho viên chức và người lao động.

          

Tin xem nhiều

Video

Chỉ đường


Hình ảnh hoạt động

Fanpage Facebook

Thăm dò ý kiến

Ông (Bà) có hài lòng sau khi đăng ký khám bệnh không?
Có, tôi hài lòng.
Không được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng
Thủ tục rườm rà, phức tạp
Không hài lòng về thái độ giao tiếp của nhân viên y tế.
Ý kiến khác